Kategóriák
Gyártók
Show mobile view

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF a DOBALTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató tulajdonát képező és általa üzemeltetett www.szerszamesgep.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.szerszamesgep.hu weboldalon keresztül történik.

 

 1. Szolgáltató adatai:


Név: DOBALTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: DOBALTER Kft.

Székhely: 9131 Mórichida, Hegy u. 6.

Cégjegyzékszám: 08-09-019365

A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 11738527-2-08. 
Közösségi adószám: HU11738527. 

Honlap: www.szerszamesgep.hu

E-mail: dobalter.kft@gmail.com

            info@szerszamesgep.hu


A szolgáltató a weboldalon feltüntetett üzleteket működteti.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

2.1.A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.szerszamesgep.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az online Áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) szabályozza.

 

2.2. Az Áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott módon.

A weboldal használatához és az Áruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztráció előnye, hogy a felhasználónak a jövőbeni vásárlások esetén nem kell újra megadnia az adatait, illetve látja korábbi vásárlásait.

A Felek között a megrendeléssel magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató feltételei szerint.

 

2.3 Az Áruházban Felhasználóként jelenhet meg mind a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a továbbiakban: Fogyasztó), valamint a fenti jogszabályhely 4. pontja szerinti vállalkozás (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy) lehet.

2.4 a Felhasználó kérdéseivel, észrevételeivel, a vásárlással összefüggésben felmerülő igényeivel az 1. pontban megadott elérhetőségeken elektronikus vagy postai úton, illetve a székhely címen személyesen, továbbá telefonon fordulhat a Szolgáltatóhoz.

 

2.5 Jelen ÁSZF 2018. május 25. napjától alkalmazandó.

 

2.6 A Szolgáltató fenntartja magának az ÁSZF egyoldalúan történő módosításának jogát, azonban ez esetben a Felhasználók érdekeinek szem előtt tartásával a weboldalon figyelemfelhívó tájékoztatást helyez el

 

2.7 Jelen ÁSZF nyelve a magyar.

 

 1. Regisztráció

 

3.1 A regisztráció az Áruházban a főoldalon a „Személyes beállítások” menüpontban kezdhető meg, majd az „Új vásárló” fülben a „Folytatás” feliratra történő kattintással érhető el. A Felhasználó a regisztrációs adatlap kitöltésével, az „Elfogadom és elolvastam az ÁSZF-et” checkbox bepipálásával és a „Folytatás” feliratra kattintással hozhat létre saját fiókot a Weboldalon.

Az Áruházban való vásárlás regisztrációt igényel. A regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak és a weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezelje.

A Felhasználó a hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja.

 

3.2 Amennyiben a Felhasználó regisztrál az oldalra, kizárólag a Felhasználót terheli a felhasználói fiók és a hozzá tartozó jelszó titkosságának a megőrzése. A Felhasználó felelős minden a fiókjával összefüggésben, illetve az azon keresztül végzett tevékenységért. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, melyek abból származnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen harmadik személy számára bármely, Szolgáltatónak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik. Felhasználó köteles késedelem nélkül értesíteni a Szolgáltatót a fiókjába történő jogtalan behatolás, felhasználás, illetve egyéb jogtalan cselekmény esetén.

 

3.3 A Szolgáltató kizárja az azon károkért (pl. szállítási késedelem) való felelősségét, amelyek a Felhasználónak a regisztráció során megadott helytelen/pontatlan adataiból származnak.

 

3.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során megadott adataiban változás történik, azt szükség szerint köteles frissíteni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Saját fiók információi” menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az 1. pontban rögzített telefonszámokon, vagy e-mail címeken van lehetőség.

Elfelejtett jelszó esetén bejelentkezéskor az „Elfelejtettem a jelszavamat” feliratra kattintva új jelszó megadására van lehetőség, melynek megerősítése a Szolgáltató által a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél alapján lehetséges.

3.5 Regisztráció törlése

A Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációja/fiókja törlését kérni. A regisztrációhoz szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény az 1. pontban megadott e-mail címeken vagy postai címen kezdeményezhető. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 3 munkanapon belül intézkedik a törlés iránt, azonban ez nem érinti a korábbi megrendelésekhez kapcsolódó adatok megőrzését, mivel az a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. fogyasztóvédelmi panasszal, szavatossági igény érvényesítésével összefüggésben). Az adattakarékosság elvére figyelemmel amennyiben a felhasználó a fiókot a regisztrációtól számított 6 hónapig nem használja, az adatkezelő előzetes e-mail üzenetben jelzi, hogy ha felhasználó a fiókjába való belépéssel nem aktiválja a fiókját, akkor azt az adatkezelő 30 napon belül törli. Az adatkezelő a felhívás ellenére is inaktív fiókot a regisztrációtól számított 8 hónap elteltével törli.

 

 1. Megrendelés

4.1.A Felhasználó a Weboldalon történő megrendelésével egyidejűleg az „Elolvastam és elfogadom az ÁSZF-et” checkbox kipipálásával kijelenti, hogy dokumentumokat és az abban foglaltakat megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

4.2. Megrendelhető termék az Áruházban található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termékek). A Termékek tulajdonságait, jellemzőit, a használatukra vonatkozó utasításokat a használati utasítás tartalmazza, melyet a Szolgáltató – jogszabály által meghatározott esetekben – mellékel a vásárlás/kiszállítás során. A Felhasználó a vásárlás előtt a Termékekkel kapcsolatos kérdéseivel az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken - postai úton, elektronikus levél útján, vagy közvetlenül telefonon – fordulhat a Szolgáltatóhoz.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a Felhasználó nem kapja kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt haladéktalanul jelezni köteles a termék szállítását követően, illetve a Szolgáltató székhelyén előzetes egyeztetés alapján.

 

4.3. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely eltérő tájékoztatás hiányában, az általános forgalmi adót tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

4.4. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Áruházi felületre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5. A megrendelés feladására az Áruházban történt termékkiválasztást követően, az egyes termékek megnevezése és eladási ára mellett található „kosár” ikonra kattintást követően kerülhet sor. A Felhasználó tetszőleges számú terméket, azokból több darabot is rendelhet. A kosár tartalmának áttekintésével a darabszámnak termék melletti mezőben történő megadására, valamint a kosárba tett termék elvetésére a „Törlés” feliratra kattintással. A „Folytatás” feliratra kattintással a „Fizetési információk” tekinthetőek át, majd ismételten a „Folytatás” feliratra kattintással érhető el a „Megerősítés” oldal. Itt a megrendelés elküldése előtt lehetőség van a kézbesítési cím, a termékek és a számlázási információk, valamint a fizetési mód megváltoztatására a „Szerkesztés” feliratokra klikkelve.

Végül az „Elolvastam és elfogadom az ÁSZF-et” checkbox kipipálását követően a „Megrendelés megerősítése” feliratra kattintva véglegesítheti a rendelését.

Amennyiben a Felhasználó kézbesítési címként nem saját lakcímét / tartózkodási helyét adja meg, az ebből eredő károkért a Szolgáltató kizárja a felelősséget.

 

4.6 A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi csillaggal jelzett mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.7 Szolgáltató a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést (rendszerüzenet) küld a Felhasználónak e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg a megrendelés tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesíti a Szolgáltató.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű szerződéses kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

4.8 A beérkezett rendelések feldolgozása után a Felhasználót több üzenetben értesíti a Szolgáltató a rendelés státuszáról (Feldolgozás alatt; Szállítás alatt; Beszerzés alatt (1-3 munkanap); Beszerzés alatt (3-5 munkanap); Utalásra vár; Törölt rendelés; Lezárva – a továbbiakban együttesen: Visszaigazolás), ezekben értesíti a Szolgáltató a sikeres készletfoglalásról, illetve jelezi, amennyiben bizonyos termékek átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók. Ezeket a tételeket automatikusan töröli a Szolgáltató a megrendelésből. Amennyiben a megrendeléskor nem a személyes átvétel lehetőséget választotta, a Szolgáltató a feladás napján e-mail-ben tájékoztatja a Felhasználót a várható szállítás idejéről.

 

4.9 Ezen Visszaigazolás a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Felek között.

Amennyiben a Visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Felek között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz.

 

4.10 Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a megrendelés beérkezését igazoló 4.7 pont szerinti rendszerüzenetben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé a 1. pontban megadott elérhetőségen. Az ennek elmulasztásából eredően a Szolgáltatót ért károkért a Felhasználó köteles helytállni.

 

4.11 Rendelés lemondása téves megrendelés esetén

Amennyiben rendelését tévedésből adta le, azt a leadást és a Visszaigazolás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés napján 14.00 óráig e-mailben az info@szerszamesgep.hu címen, írásban mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül. Ennek hiányában a Szolgáltató a kiszállítással összefüggésben felmerült költséget (szállítás) minden esetben áthárítja a Felhasználóra.

Amennyiben a rendelést az Ön által kért módon nem tudjuk az Ön által elvárt idő alatt teljesíteni (pl. több hetet kellene várni az adott termék megérkezésére), a rendelést szintén következmények nélkül lemondhatja.

4.12 Át nem vett csomag – csomag újra történő kézbesítése esetén

Minden alkalommal, amikor csomagot küldünk, megküldjük Önnek is a feladás napján e-mailben a csomagazonosító számot, ebből tudhatja, hogy másnap megkapja a csomagot. Amennyiben másnap nem találkozik a szállítóval és értesítőt sem kap a postaládájába, úgy a küldött csomagazonosító számmal hívja fel a visszaigazolásnál feltüntetett telefonszámot és érdeklődjön a csomagjáról. Amennyiben mi elküldtük Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön 10 munkanapon belül nem veszi át, a csomagot sajnos automatikusan visszaküldi a szállító cég a címünkre. Át nem vett csomag esetén a teljesült szállítási szolgáltatások díját a megrendelőre terheljük, a csomag újraküldését kizárólag a megrendelés értéke és a szállítási díjak előre átutalását követően kezdeményezzük. Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, Áruházunk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.

Amennyiben a megrendelt áru nem érkezik meg az ígért időben, kérjük, másnap értesítsék cégünket, hogy utánajárjunk a csomag sorsának.

 

A fentiek szerint történt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk.-ban és az Eker. tv.-ben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Szállítási feltételek

A szállításról szóló részletes információk elérhetők a Főoldal//Információk//Szállítás és fizetés feltételei menüpont alatt.

 

5.21 Személyes átvétel

A megrendelt Terméket a Felhasználó az 1. pontban megadott telefonszámon vagy e-mail címen történt előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén: DOBALTER Kft 9131 Mórichida, Hegy u. 6.

A Felhasználó személyes átvétel esetén köteles az átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

5.2 Belföldi házhoz szállítás futárszolgálattal

5.2.1 Szolgáltató a megrendelt termékeket igény szerint házhoz szállítja a Magyar Posta (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) csomagszállító szolgáltatásával (MPL Futárszolgálat). A Szolgáltató a szállítást a Felhasználó által megjelölt, a Visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A házhoz szállítás történhet előre utalással vagy utánvétes fizetés esetén is.

A szállítási költség egyrészt a fizetés módjához (fizetés előre utalással vagy utánvétes fizetés) másrészt a csomag súlyához igazodik, mely az 5. pontban megadott menüpontban részletesen olvasható. A szállítási költség a számlán feltüntetésre kerül és azt a megrendelt Termékek vételárának megfizetésével egyidejűleg kell kiegyenlíteni (előre utalással, vagy a csomag átvételekor utánvéttel).

 

Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség –, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolhatja.

 

5.2.2 A Felhasználónak lehetősége van egy közelítő szállítási intervallum kiválasztására. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A szállítási határidő napja minden esetben a Visszaigazolásban szereplő dátum.

Amennyiben a Felhasználónak a Visszaigazoláson szereplő tényleges szállítási határidő nem megfelelő, az áru kiszállításáig az 1. pontban megadott elérhetőségek közül telefon vagy e-mail útján kérheti annak módosítását a Szolgáltatótól, vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás elfogadása már nem áll érdekében. Ha a Felhasználó a határidő módosítási szándékát nem jelzi, és elállási jogát sem gyakorolja, a Visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti a Felhasználó részéről.

 

5.2.3 A Felhasználó termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait a Felhasználó a kiszállítást végző jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján jelezheti a Szolgáltatónak.

 

5.2.4 A szállítási idő

A Szolgáltató hétfő - csütörtök munkanapokon 13 óráig megrendelt és előre történt utalással kiegyenlített raktáron lévő árut a következő munkanap házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A pénteken 13 óráig beérkezett és előre történt utalással és kiegyenlített rendelések leghamarabb hétfőn kerülnek kiszállításra. A pénteken 13 óra után, valamint ünnepnapokon és hétvégén leadott rendeléseket a kiegyenlítést követő második munkanapon szállítjuk. A fuvardíj a Felhasználót terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki. Ha egy Felhasználótól a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs lehetőség. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

5.2.5 A Felhasználó a csomag útját nyomon követheti a Magyar Posta Zrt. oldalán a küldeményazonosító megadásával.

 

5.3 Postán maradó csomag és MOL PostaPontra történő szállítás

Postán maradó csomag és a MOL PostaPontra szállítás nagy előnye, hogy rendkívül olcsó és a Postahivatalok esetében akár szombaton is, a MOL töltőállomásokon a hét minden napján átvehető a csomag! A legtöbb MOL PostaPont napi 14 órában tart nyitva.

A postán maradó csomagot belföldi küldemény esetén a postai szolgáltatóhelyre érkezés napját követő naptól számított maximum 5 munkanapig megőrzik.

Az országban 2600 postai PostaPont és 158 MOL PostaPont áll rendelkezésre, melyekről a http://www.postapont.hu/ oldalon talál információkat.

 

 

 1. Fizetési feltételek

6.1. Fizetés átvételkor

Házhoz szállítás esetén a csomag átvételekor a futárnak a Felhasználó kizárólag készpénzben fizethet. A futárszolgálat bankkártyát, utalványt nem fogad el.

PostaPonton vagy MOL PostaPonton utánvéttel történő átvétel esetén a vételár helyben fizetendő.

 

6.2. Banki utalás

Banki utalás választása esetén a Szolgáltató a megrendelést igazoló rendszerüzenetben nem küldi el a banki utaláshoz szükséges adatokat, ezt kollégánk a rendelés feldolgozásakor küldi el e-mailben. Ennek célja, hogy megelőzzük az esetleges készlethiányból adódó felesleges utalásokat és visszafizetéseket.

A kiszállítás szervezésére csak a vételárnak a Szolgáltató pénzforgalmi számláján történő jóváírását követően kerülhet sor.

 7. Elállási jog, gyakorlásának módja, következményei

 7.1 Az elállási jogra vonatkozó általános rendelkezések

Az e pontban foglaltak kizárólag a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztóra, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) vonatkozik. Ennek értelmében gazdasági társasági formába tartozó kereskedőket, viszonteladókat, egyéb jogi személyeket nem illeti meg az elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. ab)több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c)több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

Fentiek nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

7.2 Elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályok

7.2.1 Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével (postai úton tértivevényes küldeményként történő feladással, akár elektronikus levél útján) a Szolgáltató részére, melynek megérkezését a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. A határidő számítása szempontjából postai úton történő nyilatkozattétel esetén a postára adás dátuma, e-mail útján történő értesítés esetén az e-mail elküldésének ideje irányadó.

 

Az elállási nyilatkozat mintája itt letölthető.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a fenti rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az elállási jogról egy szemléltető ábrát itt talál: 

LINK

 

7.2.2 Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó köteles a Terméket  haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi (az általa rendelt futárszolgálatnak átadja), vagy személyesen átadja a Szolgáltatónak

A Termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia a Szolgáltató részére.  Az elállással érintett termék utánvételes átvételét a Szolgáltató nem teljesíti.

A terméket a Fogyasztó minden esetben Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyén lévő üzletébe köteles visszajuttatni. A Szolgáltató utánvétes csomagokat nem fogad. A Szolgáltató azonban kötelezettséget vállal arra, hogy a Fogyasztó bejelentett kérésére saját költségén gondoskodik a termék visszaszállításáról, vagy megtéríti a Fogyasztónak az előzetesen egyeztetett tényleges szállítási költség és azon díj különbözetét, amely akkor merült volna fel, ha a Fogyasztó postai úton küldte volna vissza a terméket a Szolgáltatónak. A termék visszaküldésének költségei mindazonáltal a fogyasztót terhelik.

Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli mint a visszaküldés díja.

 

7.2.3 A Szolgáltató elállási jog gyakorlása esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (szállítási költség) is. Ha a megrendeléskor a Fogyasztó nem a Szolgálattó által felkínált legolcsóbb szállítási módot választotta, a Szolgáltató akkor is csak a felkínált legolcsóbb szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni.

 

A Szolgáltató az elállás folytán visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett hozzájárulását adja. A Fogyasztót azonban ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

7.2.4 Kérjük legyen figyelemmel az alábbiakra!

A Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni a visszaküldés során a nem megfelelő csomagolásból eredően megsérült termékek árát.

A Szolgáltatónak nem áll módjában hiányosan visszaküldött termékeket visszavenni. Amennyiben a Fogyasztó a hiányzó alkatrészeket részünkre megküldi, a pénzvisszafizetésnek nincs akadálya. Ha mégis hiányosan küldi vissza a terméket, úgy az elállás jogát nem tudjuk biztosítani, ekkor a termék visszaszállítási költsége Önt terheli.

Az elállási jog biztosítja a Fogyasztó részére, hogy a 14 napos határidő alatt megbizonyosodhasson arról, hogy a megrendelt Termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaik teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - nem vezet az elállási jog elvesztéséhez. A Termék kipróbálásán felüli használat esetén azonban a Fogyasztó a Termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik! 

7.2.5  Ki minősül és ki nem minősül fogyasztónak

Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak.

8. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság – Tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

 

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003. Korm. rendelet) mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Továbbá figyelembe kell venni a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályait.

A Szolgáltató jogosult a vásárolt Termékkel kapcsolatosan a Felhasználó által jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Amennyiben a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

 

 

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.2 Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.3 Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató termékeire vonatkozóan a Ptk. és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállásra köteles. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a 151/2003. Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. Esetenként a jótállás ennél hosszabb is lehet, melyről a termékek főlapján, illetőleg a termékhez csatolt jótállási jegyen tájékozódhat.

A tartós fogyasztási cikknek nem minősülő termékekre a jótállási idő 6 hónap.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a Szolgáltató általi teljesítéssel, vagyis a Termék Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

A Szolgáltató köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

 

Jótállás esetén a Fogyasztót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 8.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Amennyiben a készülék bevizsgálása során megállapítást nyer, hogy az alábbi felsorolásban szereplő problémák bármelyike a Szolgáltató mentesüléséhez vezet:

 • Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
 • A szakszerűtlen kezelés, túlterhelés következtében bekövetkezett törés, motorleégés esetén.
  Az akkumulátorok rendszeres töltésének elmulasztása, valamint a használati utasítás ide vonatkozó előírásainak be nem tartása esetén.
 • A fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
  A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopás esetén, (vágólap, kés, ékszíj, lánc, csapágy, meghajtások, fogas-csillagkerekek, bowden, szénkefe, damilfej, berántó szerkezet, vezeték szakadás, stb.)
 • Nem megfelelő üzemanyag (keverék) használatából bekövetkezett valamennyi meghibásodás esetén.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 8.1 és a 8.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A garanciális problémával cégünknek postázott / leadott készülékeket a Szolgáltató továbbítja a garanciális hátteret biztosító beszállítókhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.
Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni

 

 1. Három munkanapon belüli csereigény (151/2003. Korm. rendelet)

Ha a Fogyasztó a tartós fogyasztásra rendelt, kötelező jótállás alá eső Termékek meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a 8.1 pontban említett aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A három munkanapon belüli csere azonban csak a rendeltetésszerű használat során meghibásodott termékre vonatkozik.

Amennyiben kétséges, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használat során következett be, akkor a Szolgáltató csak a szakszerviz véleményének ismeretében vállalja a Termék cseréjét.

 

 1. Panaszkezelés rendje (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény)

A Szolgáltató valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett kíván teljesíteni. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén (szóban vagy írásban) közölheti.

 

10.1 Szóbeli panasz

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

10.2 Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

10.3 Panasz elutasítása esetén kezdeményezhető hatósági vagy békéltető testület eljárás

 

10.3.1 Fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

10.3.2 Békéltető testület eljárása

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Fogyasztó kérelmére induló eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat:  http://www.bekeltetes.hu/

A békéltető testületek elérhetőségei: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 

A Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik Magyarországon az internetes vásárlásból fakadó, határon átnyúló fogyasztóvédelmi ügyek (kivéve a pénzügyi tárgyúak) intézésére, emellett online tanácsadó pontként segíti a feleket, ha bármilyen kérdésük van. 

 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. 3.3 Uniós online vitarendezési platform

Ha a Fogyasztónak olyan áruval vagy szolgáltatással van problémája, amelyet online vásárolt, az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül panaszt tehet. A panaszt független vitarendezési testület vizsgálja ki.

A platform igénybe vétele egyszerű regisztrációt igényel az online honlapon keresztül a főoldalon lévő „Bejelentkezés” feliratra kattintással. A honlap használata során az alkalmazandó nyelv kiválasztható!

A platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. Egyebek

11.1. A Webáruház, információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket és frissítse adatbázisukat, telepítse az operációs rendszer és böngészője biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

11.2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni a Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmakat. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

11.3 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll! A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósításokat).

 

11.4 Az Adatkezelő a weboldalon található külső honlapokra mutató linkeket helyezhet el, amely külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben egyértelművé válik egy linkelt külső honlap káros, vagy hatályos jogszabályokat sértő tartalma vagy tevékenysége, úgy Adatkezelő azokat a linkeket haladéktalanul eltávolítja.

 

Mórichida, 2018. május 25.

Folytatás
FŰTÉSTECHNIKA
AKCIÓ
10-15% KEDVEZMÉNY
Újdonságok